Pobuda

Ljubljana 25.11.2015

Varuh človekovih pravic je na Vlado RS naslovil pismo z vprašanji glede sprememb zakona o obrambi (ZObr-E) – Več

Ljubljana 4.11.2015

Državni zbor je z 71 glasovi za in 6 proti zavrnil pobudo za razpis referenduma o spremembi Zakona o obrambi (ZObr-E). Zbiranje podpisov se s tem sklepom avtomatično prekine.

Proti militarizaciji

Državni zbor Republike Slovenije je 21. 10. 2015 sprejel Zakon o dopolnitvi Zakona o obrambi (ZObr-E), s katerim so pripadniki Slovenske vojske dobili nova, izjemna in civilnorepresivna pooblastila pri širšem varovanju državne meje.

V Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) se za 37. členom doda nov 37.a člen, ki se glasi:

37.a člen

(izjemna pooblastila vojske)

(1) Če to zahtevajo varnostne razmere, lahko Državni zbor na predlog vlade z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev odloči, da pripadniki Slovenske vojske, skupaj s policijo, izjemoma pri širšem varovanju državne meje, v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade iz četrtega odstavka prejšnjega člena, izvajajo tudi naslednja pooblastila:

1. opozarjajo;

2. napotujejo;

3. začasno omejujejo gibanje oseb;

4. sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic.

(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka izvajajo pod pogoji, ki so predpisani za policiste.

(3) O opravljenih pooblastilih iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo policijo.

(4) Državni zbor v aktu iz prvega odstavka tega člena določi rok, v katerem lahko pripadniki Slovenske vojske izvajajo pooblastila iz prvega odstavka tega člena, in ki sme trajati le nujno potreben čas za izvedbo, vendar ne več kot tri mesece. Obdobje iz prejšnjega odstavka se lahko pod istimi pogoji ponovno podaljša.

Z uveljavitvijo Zakona o dopolnitvi Zakona o obrambi (ZObr-E) se begunce in nenadzorovane prehode državne meje izkorišča za militarizacijo slovenske družbe in države, ki naj bi jo konec osemdesetih let prejšnjega stoletja utemeljila prav mirovniška civilna gibanja za demokracijo in človekove pravice. Z odločitvijo, da se pripadnikom SV lahko podelijo tudi posebna civilnorepresivna pooblastila, se v Republiki Sloveniji v temeljih spreminja z Ustavo določena vloga obrambnih vojaških sil.

Civilnorepresivna pooblastila, ki jih bo po uveljavitvi slovenskim poklicnim vojakom na ozemlju Republike Slovenije omogočal Zakon o dopolnitvi Zakona o obrambi (Zobr-E), niso natančno opredeljena in določena. Slovenske obrambne sile so sicer na meji prisotne, saj to obstoječa zakonodaja že omogoča, zato ni nikakršnega razloga, da Vlada in DZ RS tovrstno poseganje v temelje pravne ureditve izvajata praktično brez omembe vredne javne razprave.

Z zahtevo za razpis referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi (ZObr-E) želimo doseči, da bo v skladu s 124. členom Ustave RS Zakon o obrambi še naprej urejal zgolj vrsto, obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti ter celovitosti državnega ozemlja in da bo država pri zagotavljanju varnosti izhajala predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja.

Podprite pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi (ZObr-E), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 21. 10. 2015, z naslednjim referendumskim vprašanjem:

Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o dopolnitvi Zakona o obrambi (ZObr-E), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 21. 10. 2015?

Mnenje Zakonodajno-pravne sluzbe DZ

Advertisements